Karolina Ligęza

Psycholog, psychodramatystka, psychoterapuetka w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Założycielka Pracowni rozwoju i terapii DRABINA. Z zamiłowania muzyk i aktorka. Fascynuje się człowiekiem w każdym wieku – w szczególności dziećmi i młodzieżą.

Dzięki połączeniu pasji do muzyki i teatru oraz kompetencji psychologicznych pracuje terapeutycznie także poprzez sztukę. Prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży, dorosłych oraz psychoterapię rodzin, a także terapie grupowe. W swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne, psychodramę, muzykoterapię oraz czerpie z podejścia psychodynamiczno - systemowego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Kondraciuk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia. Nieustannie prowadzi w sobie walkę pomiędzy uczuciami żywionymi do psychologii sportu i psychoterapii. Stara się je godzić, wykorzystując w pracy techniki poznawczo-behawioralne i podejście psychodynamiczno-systemowe.

Kładzie duży nacisk na zrozumienie w jakich systemach funkcjonuje człowiek i jak one na niego wpływają. Fascynuje ją praca indywidualna oraz grupowa z dziećmi i młodzieżą. Z zamiłowania śpiewa w chórach, podróżuje i eksperymentuje w kuchni. Uwielbia również czytać, słuchać i oglądać.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Adam Ligęza

Dyplomowany psychoterapeuta wywodzący się z nurtu integratywnego. Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym, korzystając z technik ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej).

Jego pracę charakteryzuje duża aktywność zarówno terapeuty jak i pacjenta. Celem pracy terapeutycznej jest umożliwienie doświadczania własnych emocji co następnie przekłada się na ustąpienie objawów, głębsze zrozumienia siebie i możliwość przełożenia wniosków na własne życie. Intensywna praca na sesji, ciągłe monitorowanie sygnałów płynących z ciała pacjenta oraz pełne zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzenie szybkiej i trwałej zmiany.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach (m.in. NVC, TSR, Lowen). Aktualnie rozwija swój warsztat ISTDP szkoląc się w Laboratorium Psychoedukacji na kursie akredytowanym przez Jona Fredericksona.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Monika Szarek - Sławińska

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 11 r.ż., pomagając w różnorodnych problemach związanych m.in. z zaburzeniami nastroju, lękowymi, agresją i autoagresją, utratą radości życia i poczuciem bezcelowości, trudnościami w relacjach, zaniżoną samooceną. Jest socjoterapeutką (ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży) oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Organizowała różnorodne formy pomocy psychologicznej, m.in. w Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, co obejmuje także prowadzenie grup socjoterapeutycznych, wsparcia, warsztatów psychologicznych oraz mediacyjnych. Ukończyła m.in. kurs Trenera Umiejętności Społecznych, psychotraumatologii, mindfulness oraz inne szkolenia, konferencje związane m.in. z diagnostyką. Realizuje dwuletni fakultetu z terapii dzieci i młodzieży. Swój rozwój traktuje jako proces, który nigdy się nie kończy. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W praktyce zawodowej kieruje się zasadami kodeksu etycznego terapeuty.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Jopa

Psycholog, pedagog, psychoterapeutka w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Praktyk metody Kids’ Skills.

Doświadczenie zdobywała w trakcie indywidualnej praktyki w poradni zdrowia psychicznego, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, pracy w przedszkolach oraz centrach aktywności środowiskowej, gdzie zajmowała się wspieraniem młodzieży. Współpracowała również z domami dziecka.

W swojej pracy łączy podejście systemowe, które szczególnie uwzględnia rolę rodzinnych uwarunkowań w funkcjonowaniu jednostki i systemów, w których ona funkcjonuje, oraz podejście psychodynamiczne. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą, młodymi dorosłymi, parami/małżeństwami a także z rodzinami. Prowadzi również konsultacje dla rodziców dotyczące pozytywnej komunikacji, zdrowego wyznaczania granic – bliskie jej sercu jest podejście oparte na Porozumieniu bez Przemocy oraz Rodzicielstwie Bliskości.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Magdalena Sarapuk - Kijak

Psycholog, w trakcie 4-letniego całościowego Kursu Psychoterapii rekomendowanego przez PTP w Ośrodku Psychoterapii Systemowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Centrum Pomocy Rodzinie, placówce wsparcia dziennego oraz jako wolontariuszka na Oddziale Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Obecnie pracuje również indywidualnie w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, trenując m.in. umiejętności interpersonalne, regulację emocji czy sposoby komunikowania się. W swojej pracy łączy techniki CBT z podejściem systemowym, kładąc nacisk na włączanie całej rodziny w proces terapeutyczny. Jest także uczestnikiem konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Magdalena Fojcik

Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka w trakcie 5-letniego szkolenia systemowo-psychodynamicznego. Ukończyła również filozofię na Uniwersytecie Jagielońskim.

Doświadczenie kierunkowe zdobywała m.in. podczas stażu na stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie; w pracy środowiskowej z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny. Od kilkunastu lat realizuje warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne. Obecnie, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, udziela wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, prowadzi również grupową terapię zajęciową. Główny obszar zainteresowań zawodowych to terapia traumy oraz leczenie zaburzeń potraumatycznych.

W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się zasadą poszanowania osobowej godności oraz prawa do odmienności.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Anna Słońska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka zajęciowa. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Poza pracą gabinetową ma doświadczenie pracy w specjalistyczno-terapeutycznej placówce działającej w ramach pieczy zastępczej, a także w uzdrowisku rehabilitacyjnym. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi oraz z dorosłymi pacjentami oddziału rehabilitacyjnego z wielochorobowością somatyczną. Posiada autorski program warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z otyłością oraz treningów emocjonalno-społecznych dla młodzieży. Ma szerokie doświadczenie kontaktów terapeutycznych z pacjentami z różnymi potrzebami, zarówno w formie konsultacji indywidualnych jak i grupowych / warsztatowych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Szczepaniec

Psycholog, seksuolog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Studium Interwencji Kryzysowej, kursy Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i organizacjach pozarządowych. Pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami nastolatków. W swojej pracy skupia się na stworzeniu relacji opartej na akceptacji, empatii i autentyczności oraz jak najlepszym poznaniu drugiej osoby, jej życia, zasobów, trudności, sposobów patrzenia na siebie, świat i innych. Po pracy czyta, gotuje, ogląda wyścigi Formuły 1 i innych sportów motorowych. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Magdalena Michnowicz

Psycholożka, trenerka i socjoterapeutka. Absolwentka Szkoły Trenerów STER, Kursu Dramy Stosowanej, Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs podstawowy w Integri TSR

Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pracuje indywidualnie w obszarze pomocy psychologicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w środowisku edukacyjnym (przedszkolach i szkołach), a także w organizacjach pozarządowych i pracy socjalnej. W swojej praktyce chętnie korzysta z podejścia systemowego i nurtu TSR. W profilaktyce bliskie jest jej podejście w duchu redukcji szkód.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maciej Ostrykiewicz

Psycholog, w trakcie 5-letniego, całościowego szkolenia zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie. Ukończył kurs Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Swoje doświadczenie zdobywał w czasie pracy na oddziałach Psychiatrii i Opieki Długoterminowej Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, dziennych ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz w placówkach oświatowych. Prowadził otwartą grupę wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. Odbywał staż, m.in. w stacjonarnym i dziennym oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracuje z nastolatkami i osobami dorosłymi. Obejmuje poradą rodziców nastolatków oraz rodziny będące w kryzysie. Ma doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi chorobą przewlekłą, doświadczającymi utraty i żałoby. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.